Plaça de la Font dels Àlbers, s/n - 08182 Sant Feliu de Codines

938 661 127

L’auxiliar de conversa en anglès: un recurs vital en l’educació bilingüe

L’auxiliar de conversa en anglès: un recurs vital en l’educació bilingüe

A FEDAC Sant Feliu apostem any rere any per l’aprenentatge en anglès de manera natural.

A l’escola considerem que la figura de l’auxiliar de conversa en anglès exerceix un paper essencial en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques i l’enriquiment cultural dels estudiants. Aquests professionals nadius o altament competents en anglès col·laboren estretament amb els docents i els estudiants per fomentar un aprenentatge més efectiu i autèntic de la llengua. Per aquest motiu, a l’escola comptem amb la Mònica i el Steven, els quals s’encarreguen de dur a terme la tasca d’auxiliar de conversa a l’escola. 

La Mònica és la referent a l’etapa d’educació infantil, on a l’aula participa interaccionant en diversos moments amb els infants. La interacció amb l’alumnat es realitza en anglès, fet que afavoreix l’aprenentatge natural i espontani de la llengua anglesa.

El Steven s’encarrega de realitzar la tasca d’auxiliar de conversa a les etapes d’educació primària i secundària. Les sessions es realitzen en petits grups on es potencia l’aprenentatge de la llengua oral entorn del vocabulari realitzat a l’aula a través de jocs i activitats lúdiques.

Les tasques de l’auxiliar de conversa són diverses, entre les quals trobem:

  • Pràctica oral: L’auxiliar de conversa brinda als estudiants l’oportunitat de practicar i millorar les seves habilitats d’expressió oral en anglès. Això els ajuda a desenvolupar una pronunciació autèntica i fluïdesa en la llengua.
  • Enriquiment cultural: L’auxiliar de conversa aporta una perspectiva cultural valuosa a l’aula, compartint costums, tradicions i experiències de vida del seu país d’origen. Això no només enriqueix l’aprenentatge de llengües, sinó que també promou la comprensió intercultural.
  • Suport al professorat: Col·laborant amb els professors, l’auxiliar de conversa contribueix a la planificació de lliçons i activitats que integren de manera efectiva l’anglès en el currículum. A més, ofereixen retroalimentació en temps real durant les classes.
  • Motivacional: La presència d’un auxiliar de conversa en anglès pot augmentar la motivació dels estudiants per aprendre la llengua, ja que els brinda l’oportunitat d’interactuar amb un parlant natiu i veure la rellevància real de l’anglès en la seva vida quotidiana.
  • Desenvolupament de les habilitats d’escolta: Escoltar i comprendre un parlant natiu és una part crucial de l’aprenentatge d’una llengua. L’auxiliar de conversa en anglès ofereix als estudiants l’oportunitat de millorar les seves habilitats d’escolta de manera autèntica.

En resum, la presència d’un auxiliar de conversa en anglès a les aules és un recurs valuós per a l’educació bilingüe. Facilita un aprenentatge més complet i significatiu de l’anglès, que va més enllà de la gramàtica i se centra en la comunicació real. Els estudiants que tenen l’oportunitat de treballar amb auxiliars de conversa en anglès poden adquirir una major fluïdesa, confiança i estimació per la llengua, la qual cosa és essencial en un món cada vegada més globalitzat. La col·laboració entre auxiliars de conversa, docents i estudiants contribueix a l’enriquiment del procés educatiu i al foment del multilingüisme a les aules.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website